Tomáš Husár

Kandidát na miestneho poslanca

+421908783866

november 2014 – doteraz

poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

predseda Komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku;

člen Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom

  • Obnova zastávok MHD
  • Vznik komunitnej záhrady
  • Cyklolávka Dúbravka – Lamač
  • Podpora budovania kontajnerových stojísk, nových detských ihrísk
Menu