Marián Podrazil

Kandidát na miestneho poslanca

Komunálna politika

predseda Komisie školstva a mládeže

– podpora projektov formou pridelenej dotácie pre dúbravské školy, škôlky, organizácie a centrá

– spolupráca s riaditeľmi materských/základných škôl

– zabezpečenie grantu formou IT vybavenia do škôl a škôlok

– v spolupráci s poslancami, vedením mestskej časti a zamestnancov úradu sa podarilo vybudovať dve nové materské škôlky na Fedákovej a Bullovej ulici

 

člen Komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku

– pripomienkovanie/posudzovanie vplyvov developerskych zámerov na životné prostredie v MČ Dúbravka

– podpora budovania kontajnerových stojísk formou dotácie

–  revitalizácia detských ihrísk, osádzanie nových hracích prvkov

–  doplnenie odpadkových košov a košov na exkrementy na základe spätnej väzby od občanov

Zamestnanie

12/2016 – súčasnosť: projektový manažér IBM International Services Centre s.r.o.

12/2014 – 11/2016: administrátor zákaznickej podpory Lenovo (Slovakia) s.r.o

03/2010 – 11/2014: projektový manažér IBM International Services Centre s.r.o. administrátor prístupov do interných webových aplikácií

09/2007 – 01/2010: študijno-výmenný pobyt Kalifornia, USA

Vzdelanie

09/2000 – 05/2005: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava: Magisterské štúdium, odbor environmentálna geológia

09/1996 – 05/2000: Gymnázium Bilikova 24, Bratislava

Plány na roky 2018-2022

Spolu s tímom ľudí, ktorý sa sformoval zo záujmom o prácu v našom volebnom obvode a pre Dúbravku budeme aktívne pokračovať v oblastiach

  •  školstva (zateplenie školských budov, oprava interiérov vrátane telocviční), podpora projektov pre dúbravské školy, škôlky, centrá a občianske združenia, naďalej spolupracovať s vedením materských a základných škôl
  • životného prostredia:  zvelaďovať ihriská a parky – Park Pekníkova, novovznikajúci Park Pod Záhradami, ihrisko pri Horanskej Studni. Naďalej budeme podporovať tvorbu nových kontajnerových stojísk, kúpu a osádzanie košov na psie exkrementy. Aktívne sa vyjadrovať k developerským zámerom ich vplyvu na životné prostredie a dopravy
Menu