Náš program

Priority celodúbravské – mestské

DOKONČIŤ ZAČATÉ!

 1. Pokračovať v rekonštrukcii materských a základných škôl v Dúbravke.
 2. Prístup do Dúbravky – Harmincova ulica – doriešiť rozšírenie cesty – za ostatné 4 roky sa vďaka starostovi a mestským poslancom podarilo zabezpečiť výkup pozemkov potrebných k rozšíreniu Harmincovej na štvorpruh.
 3. Dokončenie projektu a vybudovanie zberného dvora v Dúbravke.
 4. Park pod záhradami – záchrana zelene na ulici Pod záhradami a jej následná rekultivácia na funkčné zóny pre všetkých obyvateľov Dúbravky, plánovanie a navrhovanie parku spolu s obyvateľmi.
 5. Dúbravská promenáda – pokračovať v revitalizácii a premene oddychovej zóny od Harmincovej až po M. Sch.Trnavského.
 6. Cyklomost a cyklotrasy – realizácia projektu Cyklomostu Dúbravka-Lamač a následné napojenie cyklodopravy.
 7. Rekonštrukcia Domu kultúry Dúbravka.
 8. Doriešenie situácie na ulici Pri kríži – riešenie statickej dopravy a vybudovanie parku v lokalite.
 9. Projekt Dúbravka bez bariér.
 10. Budova na Ulici kpt. Rašu – hľadanie a navrhnutie spôsobu využitia objektu.
 11. Pokračovať vo výsadbe stromov a okrasných drevín a v revitalizácií rastúcej zelene – orezy, pravidelné kontroly, kosenie.
 12. Zriadiť funkciu obecného záhradníka.
 13. Vyriešenie dopravnej situácie na križovatke pri električkovom obratisku – v spolupráci s magistrátom.
 14. Rekonštrukcia podchodu a zastávok na Damborského ulici.
 15. Riešiť trasovanie MHD, trasa autobusových liniek č. 83 a 84 a električku č. 9 predĺžiť do Dúbravky.
 16. Rokovať s BSK o rozšírení špecializovaných ambulancií v Dúbravke (ortopédia, neurológia, kardiológia).
 17. Doplniť koše na psie exkrementy.
Priority obvod 1
 1. Dobudovanie Parku Pekníkova.
 2. Realizácia projektu detského ihriska pri Horanskej studni.
 3. Pokračovať v opravách ciest, chodníkov a budovanie spomaľovačov.
 4. Otvorenie záhrady miestneho úradu verejnosti.
 5. Vybudovanie detského ihriska pre ulice Sokolíková, Bujnáková, Hanulova.
 6. Rekonštrukcia športového areálu ZS Sokolikova.
Priority obvod 2
 1. Vyriešenie dopravnej situácie na križovatke pri obratisku – spolupráca s magistrátom – prestavenie svetiel.
 2. Vybudovanie psieho výbehu v lokalite.
 3. V spolupráci s BSK a hlavným mestom vybudovať veľký športový areál pre všetkých Dúbravčanov na školskom dvore na ulici Karola Adlera.
 4. Nový strom do každej ulice – nové stromy pre Dúbravku.
 5. Pokračovať v postupnej revitalizácii a oživovaní parku na Fedákovej.
Priority obvod 3
 1. Hracie prvky pre staršie deti a dospelých – workoutové ihrisko.
 2. Budova na Ulici kpt. Rašu – doriešenie situácie a spôsobu využitia objektu.
 3. Nové parkovacie plochy v problémových lokalitách.
 4. Riešenie kapacity Základnej školy na Nejedlého ulici.
 5. Začať konanie o odstránenie stavby na Saratovskej ulici- bývalá PNSka a rokovanie s mestom o rekonštrukcii chodníkov na Saratovskej ulici.
Priority obvod 4
 1. Zvýšenie kapacity parkovacích miest pomocou zatrávňovacích tvárnic v lokalitách Batkova, Landauova, Schneidera Trnavského, Bazovského, Bagarova, Ľuda Zúbka, Lipského.
 2. Workoutové ihrisko na Valachovej ulici.
 3. Pokračovať v rekonštrukcii chodníkov v okolí Lipského ulice a pri novej MŠ na Bullovej ulici.
 4. Revitalizácia Parku Družby.
 5. Úprava športoviska na Bagarovej.
Menu